International market

The United States, Germany,Japan,Switzerland, Australia, Russia, Mexico, France,  Indiaetc..


Domestic market

Beijing, Shanghai, Tianjin, Henan, Shandong, Hebei, Inner Mongolia, Chongqing, Sichuan, Jiangsu, Jilin, and Liaoning,etc.